PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNĚREKREAČNÍHO AREÁLU ŽICHLICE

Plochy hřišť slouží pouze k provozování sportovních činností, ke kterým jsou konstrukčně a stavebně uzpůsobeny.

 1. Vstup a využívání areálu hřiště je na vlastní nebezpečí, provozovatel ani správce nenese odpovědnost za vnesené či odložené věci ani za případné újmy na zdraví.
 2. V areálu hřiště je zakázáno:
  • a) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená či jinak znečišťovat areál hřiště,
  • b) odhazovat a lepit žvýkačky na umělý povrch či jiné sportovní vybavení,
  • c) vstupovat na hřiště v nevhodné (např. kopačky) nebo ve znečištěné obuvi (blátem, apod.),
  • d) vnášet a manipulovat s ostrými předměty, střelnými zbraněmi či jinak nebezpečnými předměty či látkami, ohrožujícími zdraví a bezpečnost,
  • e) vjíždět na umělý povrch hřiště na jízdních kolech, tříkolkách, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, s dětskými kočárky a na dětských odstrkávadlech, apod.
  • f) přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,
  • g) kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky,
  • h) rozdělávat oheň a manipulovat s ním, tábořit,
  • i) trhat květiny, plody keřů , poškozovat keře nebo ostatní zeleň,
  • j) házet nebo kopat míče na okolní budovy,
  • k) lézt či skákat po konstrukcích, sítích či jiných sportovních zařízeních,
  • l) roznášet písek z pískoviště po areálu,
  • m) vjíždět do areálu hřiště motorovými vozidly, vyjma vozidel, které zabezpečují nezbytnou úpravu, údržbu a rekonstrukci hřiště,
  • n) narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
  • o) jakýmkoliv způsobem poškozovat plochy či vybavení hřiště,
  • p) jakýmkoliv způsobem manipulovat s brankami, volejbalovými stojany či basketbalovými koši bez vědomí správce a bez přítomnosti osoby starší 18 let,
  • q) používat herní prvky pokud jsou kluzké, vlhké nebo namrzlé a povrch terénu hřiště (dopadové plochy herních prvků) zmrzlý.
 3. Do areálu hřiště je zakázáno:
  • a) vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
  • b) vstupovat dětem do l0 let bez doprovodu osoby starší 18 let,
  • c) vstupovat podnapilým osobám či osobám pod vlivem jiných omamných látek,
  • d) vodit psy či jiná zvířata a jejich volné pobíhání po hřišti.

Sportovněrekreační areál je přístupný pro veřejnost denně:

BŘEZEN – DUBEN a ŘÍJEN od 10 do 18 hodin
KVĚTEN a ZÁŘÍ od 10 do 19 hodin
ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN od 9 do 21 hodin
LISTOPAD – ÚNOR od 10 do 16 hodin – ( jen za vhodného počasí )

Na využití hřiště s umělým povrchem je vypracován rezervační systém, který je k dispozici na webových stránkách areálu www.sportareal-zichlice.cz
Rezervace je také možná u správce hřiště telefon: +420 725 158 525
Pořádání akcí většího rozsahu nahlásí organizátor správci areálu minimálně 14 dní před jejich konáním. Podmínky konání akce stanoví provozovatel.

 1. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání zamčených vchodů a oplocení hřiště.
 2. Návštěvníci dbají pokynů správce areálu. Porušení tohoto provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu hřiště.
 3. Kola se odkládají na místa k tomu určená, je zakázáno opírat kola o oplocení a jiné doplňky hřiště.
 4. Sportovní nářadí a náčiní donesené návštěvníky musí splňovat veškeré bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků ani poškozovat zařízení, nacházející se ve sportovním areálu.
 5. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním vybavení hříště je návštěvník povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště či provozovateli.
 6. Jednotlivé hrací prvky mohou používat pouze osoby ve věku uvedeném na informačních tabulkách umístěných u každého prvku.
 7. Po využití sportoviště provede uživatel základní úklid. Na pískovém hřišti zajistí též zametení plochy kartáčem.
 8. Všichni návštěvníci areálu hřiště jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek a bezpečnost, aby svou činností neohrozili sebe, ostatní návštěvníky a nepoškozovali vybavení areálu hřiště. Porušení provozního řádu hřišť lze postihnout v souladu s platnou legislativou.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155
Policie ČR 158
Hasiči 150
Tísňové volání 112
Správce hřiště +420 725 158 525
Provozovatel +420 377 958 155
+420 724 179 192